Aktiviteler

Aktiviteler

 

DİKKAT GELİŞTİRME ETKİNLİĞİ

Her insanın kendine özgü bir karakteri, bir kişiliği olduğu gibi yine kendine özgü bir zihinsel yapısı, bir dikkat gücü vardır. Bireyde var olan dikkat gücünü farklı şekillerde değerlendirebiliriz. 

Talimatı kavrama, süratli öğrenme, tekrar yaparken başarılı olma, verilen bir işi kısa zamanda ve hatasız yapma dikkat gerektiren işlerdir. Bireyin belli bir alanda başarılı olması, belli bir işte verimli olması, büyük ölçüde dikkatini toplama gücüne bağlıdır. Dikkat bir bakıma, bireyin başarısını ve verimini belirleyen temel zihinsel faktörlerden biridir, bu nedenle küçük yaştan itibaren evde ve okulda çocuğun dikkatini geliştirmeye önem verilmelidir.

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ

Mutfakta yiyecek hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fen ve matematikle ilgili pek çok kavranmasını öğrenmesini de sağlar.

Çocuklar, mutfakta yiyecek hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrayabilir ve yeni yiyecekleri tadabilirler. Bu nedenle çpocuklarımız muftakta ölçme, karıştırma ve yoğurma yapmaktadır. Mutfak çalışmalarında uygulanan süreç, hazırlanan üründen çok daha önemlidir.

 

 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinlikleri, çocuğun ana diline olan hakimiyetini güçlendirmek, anlama, kavrama, yorumlama ve iletişim becerilerini desteklemek için yapılan faaliyetleri kapsar. Bu anlamda türkçe dil etkinliklerimiz şiirler, tekerlemeler, bilmeceler, hikaye öncesi, hikaye anı ve hikaye sonrası etkinlikler, hikaye tamamlama, cümle tamamlama, sohbet saati etkinliklerimizden oluşur.

Türkçe etkinliklerinin amacı çocukların Türkçe'yi düzgün kullanmasına, sesleri doğru çıkarabilmesini, farklı cümle yapılarını anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktadır.

Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini de desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

 

 

DRAMA, PARMAK OYUNU VE KUKLA ETKİNLİKLERİ

Drama bir oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Oyun, çocuk için yemek içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasına, duygularını dışa vurmasına, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar.

Parmak oyun ve kukla çocuğun dil gelişimini besleyen, hayal dünyasını zenginleştiren iki önemli oyun ve kurgu araçlarındandır. Parmak oyunu kavramların oturmasında destekleyici etkinlikleri barındırırken, kukla oyunları değerlerimizin anlaşılması, problemlerin çözümü, masalların daha gösterişli şekilde sunulmasını destekler.

 

 

SANAT ETKİNLİKLERİ

Bireyin iç dünyasını en estetik şekilde yansıttığı etkinlik türü, sanat etkinliğidir. Hayal gücünün sınırlarını zorlarken, kendini sözsüz ifade etmeye de teşfik eder. Ayrıca elimizdeki malzemeleri (kullanışlı ya da kullanışsız) nasıl değerlendirebileceğimizi öğreniyoruz. Bu bağlamda yapılan etkinlikerden bazıları şu şekildedir: yırtma, yapıştırma, katlama, kesme teknikleriyle birlikte yapılan kağıt ve artık materyal çalışmaları, boyama, çizim, belirlenmiş nesnelerin şekillerini tuvale ya da kağıda aktarma, özgün sanat etkinliği oluşturma, fırça, kalem, makas, boya gibi araç gereçlerin kullanımının doğru şekilde yönlendirilmesidir.

MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Matemetik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden edindikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasını sağlamak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark eder, varsayımlar geliştirip bunları dener, problemleri çözer, akıl yürütür ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilirler. Matematik etkinliğinde sayı sayma, ritmik ve ardışık sayma temel alınarak; basit düzeyde toplama çıkarma, rakamları hafızada tutma, rakam ve nesneleri eşleştirme, nesnelerin gruplandırmasını kapsar.

 

 

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ

Fen ve doğa etkinlikleri; canlı cansız nesneleri incelemek, deneyler yapmak, güneş sistemini kavramak, vücudumuzu tanımak gibi birçok alanda keşif yaptığımız etkinliklerden oluşur. Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, inecelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Çocuklarımız ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmektedir. Bu etkinliklerle yaşamın gerçekleri tanıtılırken çocuklarımızın çevre farkındalığı da sağlanmaktadır. Çocuklarımız çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirmektedirler.

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR ETKİNLİĞİ

Çocuklarımızın yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Görsel sanatlar etkinlikleri aynı zamanda çocuklarımızın kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesini sağlar. Bunlara ek olarak görsel sanatlar etkinlikleri çocuklarımızın kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

 

 

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Okul öncesinde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı zorlanmadan öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir.

Böylece çocukların, okuma yazma ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri sağlanacaktır. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amaca ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir.

Okuma yazma çalışmalarında yapılan bazı yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

  • Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
  • Dikkat ve hafıza çalışmaları
  • Görsel algı çalışmaları
  • İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları

 

 

DEĞERLER EĞİTİMİ ETKNİLİKLERİ

"Değerler eğitimi / karakter eğitimi" programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen etkinliklerdir. 

Çocuklarımıza hedeflenen değerler verilirken var olan eğitim materyalleri uyarlanır ve kullanılır.

Program uygulanırken amaç telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Söz konusu değerleri çocuklarımızın içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı oluşturmak hedeflenir.